2022 Legislative Session

The 2022 Wyoming Legislative Session starts February 14, 2022.

Wyoming Legislative Information:  https://wyoleg.gov

2022 Legislative Session Schedule:https://wyoleg.gov/2022/Schedule.pdf